MěÚ Trhový ŠtěpánovPokračujte ve čtení
Vesnice Dalkovice

Rok 2020

Začala příprava na výběrové řízení dodavatele  ,, Vodovodní převaděč Trhový Štěpánov - Dalkovice - Střechov nad Sázavou ´´

Výsledky Tříkrálové sbírky - 2040 Kč
Poplatek za psa na rok 2020 je splatný do 31.3.2020 - na bankovní účet města Trhový Štěpánov: 320081399/0800 nebo hotovostí na MěÚ.Rok 2019
Připravované žádosti o dotace 

Vodovodní přivaděč Trhový Štěpánov – Dalkovice – StřechovRok 2018

Výsledky Tříkrálové sbírky - 5 461 Kč

Od Operačního programu životního prostředí,, Pořízení kompostérů pro město Trhový Štěpánov ´´ ve výši 1.179.484 Kč. Zájemci o kompostéry se mohou stále registrovat na městském úřadě. S občanem bude sepsána smlouva o přidělení kompostéru.

 

 

Rok 2017

Vodovodní přivaděč Štěpánov - Dalkovice - Střechov

Placení vodného 2017

Kaplička v Dalkovicích  - Městský úřad Vlašim vydal územní souhlas s provedním stavebního záměru. Začneme s připravou stavby. Děkuji všem občanům, kteří chtějí na tuto stavbu finančně přispět, příspěvky můžete odevzdávat na Městském úřadě Trhový Štěpánov. Zvláště dekuji sousedům stavby panu Václavu Koutkovi a RNDr. Miloslavu Peroutkovi za vstřícný souhlasný přístup k této stavbě. 

Změna podmínek pro ukládaní velkoobjemového odpadu
Změna podmínek pro ukládaní velkoobjemového odpadu a stavební sutě pro občany města Trhový Štěpánov a místních částí. Namísto 1 tuny každý měsíc zdarma pro každého občany přihlášeného k trvalému pobytu a pro rekreanty bez trvalého pobytu na číslo popisné nebo číslo evideční bude zdarma 1 tuna ročně na kdždého občana přihlášeného k trvalému pobytu a pro rekreanty bez trvalého pobytu na číslo popisné nebo číslo evideční. Platnost od 1.10. 2017 na dobu neurčitou.

 

Rok 2016

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení k.ú. Dalkovice
Rok 2015

 

Pitná voda v Dalkovicích V letošním roce trápí nedostatek pitné vody obec Dalkovice. Vodohospodářská společnost Benešov provedla šetření na místě, ale žádný únik vody nebyl zjištěn. VHS dováží vodu do zdroje nad vesnicí. Město tuto situaci musí řešit dlouhodobějším plá- nem, připravujeme projekt přivaděče pitné vody do Dalkovic. Trasa přivaděče povede z ulice Zákoutí v Trhovém Štěpánově, údolím do Dalkovic, kde se připojí na místní vodovodní rozvod. Do zrealizování projektu se situace musí řešit úsporami a dovozem vody. Rada města ve svém usnesení schválila nutnost osazení všech odběrných míst vodoměry, aby občané byli motivováni s vodou hospodařit.

Oprava vodovodu v Dalkovicích Část vodovodního řadu musíme do zimy opravit. Potrubí je azbestové a narušuje dodávku pitné vody do rodinných domů. Opravu provede VHS Benešov za částku 404 102 Kč z rozpočtu města. Přivaděč vodovodu Trhový Štěpánov – Dalkovice – Střechov n. S. Vzhledem ke krizové situaci s nedostatkem pitné vody v Dalkovicích a snížení hladin studní ve Střechově, přistoupilo zastupitelstvo města k řešení této situace dálkovým přivaděčem pitné vody z Trhového Štěpánova. Připravuje se projekt, zaměření trasy a vstup na pozemky. Trasa povede z vodovodního řadu v ulici Zákoutí údolím přes Dalkovický potok, připojením na vodovodní řad v Dalkovicích, směrem na Střechov n.

Dokončena byla revitalizace rybníka Lipiny v Dalkovicích v hodnotě 974 000Kč, část bude placena z dotace od Státního fondu životního prostředí.

 

Rok 2014

Uzavření smlouvy č. 13143586 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Vodní nádrž Lipiny“  v kat. území Dalkovice a přijetí dotace ve výši 30.201,15 Kč. Přijetí dotace na akci „Vodní nádrž Lipiny“ v kat. území Dalkovice poskytnuté Ministerstvem životního prostředí z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 392.614,95 Kč

http://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/vodni-nadrz-lipiny

Rok 2013  

Vyhláška FÚ Vlašim - daň z nemovitostí na rok 2013

Placení vodného v Dalkovicích v roce 2013

Město dostalo dotaci na výsadbu aleje kolem místních komunikací.

Město dále dostalo dotaci na opravu rybníka v Lipinách v k.ú Dalkovice. 
 
Nejvýznamnější dokončené akce v 2013

Oprava místní komunikace k Dubovce 309.466 Kč

Výstavba pergoly u Kulturního domu 177.791 Kč

Výměna výlohy v prodejně 9.680 Kč 

 

Rok 2012 

  • Zrušení usnesení č. 13 ze zastupitelstva ze dne 04.09.2012 a uzavření smlouvy o výpůjčce rybníka na návsi v Dalkovicích na poz. 1843 SDH Dalkovice na dobu 10 let.

  • Podání žádosti  o dotaci na Vodní nádrž Lipiny v Dalkovicích

Máme sociální sítě. Jako vy.
Jsme část města Trhový Štěpánov a Kraj Blanických Rytířů